รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 20 0 22 42
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี 79 5 71 155
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี 86 3 136 225
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี 82 0 121 203
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี 64 0 112 176
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี 27 2 66 95
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี 16 0 42 58
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี 10 1 40 51
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี 8 0 21 29
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 0 8 9
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ ต่ำกว่า 20 ปี 3 0 11 14
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี 57 3 41 101
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี 82 2 109 193
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี 58 1 92 151
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี 36 1 85 122
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี 27 0 63 90
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี 11 0 20 31
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี 14 0 11 25
รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป 2 1 11 14
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 383 7 515 905
VIP
รุ่น VIP 6 0 6 12
รวม 1072 26 1603 2701